Výchovný program ŠKD

Projekt: Moja škola

Týždenné projekty
1. Škola a ja
2. Hygiena a stolovanie (OCHŽaZ)
3. Bezpečná cesta do školy (DV)
4. Jeseň v záhrade a na poli 

Špecifické ciele
Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne správanie, stolovanie
• Rozlíšiť porušovanie a dodržiavanie práv a povinností
• Kultivovať základné hygienické návyky
• Poskytnúť a privolať pomoc
• Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti

Projekt: Záhrada a les

Týždenné projekty
1. Všetci sme tu kamaráti (PROSV)
2. Zdravé stravovanie (OCHŽaZ)
3. Moji najbližší - Mesiac úcty k starším
4. Tvorivé dielne – Halloween, šarkany

Špecifické ciele
• Uvedomiť si základy zdravého životného štýlu
• Prejaviť úctu k rodičom a starším
• Efektívne spolupracovať v skupine
• Rozvíjať základy manuálnych zručností
• Rešpektovať záujmy a potreby ostatných

Projekt: Moje mesto

Týždenné projekty
1. Moja mesto (REGV)
2. Rodina
3. Osobnosti nášho mesta (REGV)
4. Tvorivé dielne 

Špecifické ciele
• Rozlišovať a porovnávať vzťahy v rodine
• Zvládať jednoduché stresové situácie
• Upevňovať národnú hrdosť, tradície
• Poznávať svoje mesto

Projekt: Vianoce

Týždenné projekty
1. Vianočné zvyky a tradície (MUV)
2. Tvorivé dielne – ozdoby, výzdoba
3. Darčeky a prekvapenia
4. Vianočné vystúpenie

Špecifické ciele
• Poznať zvyky a tradície iných národov, krajín
• Uvedomiť si potreby iných
• Podieľať sa na príprave kult. podujatí
• Rozvíjať základy manuálnych zručností
• Prezentovať svoj talent

Projekt: Zima, zimička 

Týždenné projekty
1. Zvieratá a zima
2. Zimné športy
3. Cestujeme po Slovensku (REGV)
4. Chráň si svoje zdravie (OCHŽaZ)

Špecifické ciele
• Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
• Poznať základné princípy ochrany zvierat
• Prejavovať základy k nár. hrdosti a kult. hodnotám Slovenska
• Zvládnuť jednoduché úkony pri úraze, chorobe
• Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

Projekt: Bavíme sa radi

Týždenné projekty
1. Fašiangy
2. Valentín
3. ľudové zvyky a tradície (REGV)
4. „Ako správne hospodáriť“ (FIG)

Špecifické ciele
• Kultivovať svoj talent
• Obhajovať svoj názor
• Dokončiť prácu
• Pochopiť význam plánovania a hospodárenia
• Prejaviť pozitívny vzťah k ľudovým tradíciam, zvykom

Projekt: Mesiac poznávania

Týždenné projekty
1. Kniha – môj priateľ
2. Hrady a zámky (REGV)
3. Z rozprávky do rozprávky (ČG)
4. Tvorivé dielne - jar
5. Ľudské telo (OCHŽaZ)

Špecifické ciele
Prejavovať záujem o nové informácie
• Plniť si svoje povinnosti
• Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
• Rozvíjať manuálne zručnosti
• Chrániť svoje zdravie

Projekt: Pomáhaj a chráň

Týždenné projekty
1. Veľká noc (REGV)
2. Jar a zvieratá (EV)
3. Voda – dar prírody (EV)
4. Farebný týždeň
5. Zdravý životný štýl (OCHŽaZ)

Špecifické ciele
• Poznať základné princípy ochrany život. prostredia
• Rešpektovať iné kultúry a zvyky
• Vnímať krásu v bežnom živote
• Vedieť si vytýčiť jednoduché osobné ciele

Projekt: Láska a priateľstvo

Týždenné projekty
1. Moja mama
2. Prvá pomoc a deti (OCHŽaZ)
3. Doprava  (DV)
4. Zvieratá v ZOO (EV)
5. Tvoríme z papiera

Špecifické ciele
• Prejaviť úctu k rodičom
• Využívať všetky dostupné formy na získanie poznatkov
• Byť otvorený k tvorivej činnosti
• Dodržiavať pravidlá pre chodcov, cyklistov

Projekt: Letné slniečko

Týždenné projekty
1. Deň otcov
2. Športovci a my (OCHŽaZ)
3. Príroda - liečiteľka
4. Tešíme sa na prázdniny

Špecifické ciele
• Prejaviť úctu k starším
• Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti
• Získať základ potrebné pre praktický život
• Rozvíjať komunikačné schopnosti