O školskom klube detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Ranný školský klub

Prevádzka: 6,30 hod. – 7,10 hod.
Miesto: herňa p. vych. Bečárikovej

Náplň činnosti:

  • Samoobslužné činnosti – voľné kreslenie, rozhovory s priateľmi, spoločenské a skupinové hry ( pexeso, dobble), ind. čítanie, omaľovánky, kocky, stavebnice.
  • Deti majú možnosť sa v klube naraňajkovať (ak to nestihli doma).
  • V rannom školskom klube sa nevykonávajú tematické oblasti výchovy.

O 7,25 hod. deti v sprievode službukonajúcej vychovávateľky odchádzajú do svojich tried, kde sa pripravujú na výchovno-vyučovací proces.

Režim školského klubu

1. - od 11:35 (12:30)hod. – do 14:00 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť
– deti v tomto čase obedujú, relaxujú po výchovno-vyučovacom procese.

Aktivity: čítanie rozprávok, kreslenie, voľné hry s hračkami a stavebnicami, počúvanie CD, sledovanie DVD,...

V rámci tejto činnosti sa realizujú aj tematické oblasti výchovy:

  • spoločensko-vedná
  • prírodovedno-environmentálna
  • telesná, športová, zdravotná
  • eteticko-výchovná
  • pracovno-technická
  • vzdelávacia

V jednotlivých tematických oblastiach sa realizujú činnosti na rozvíjanie záujmov detí, podporu ich talentov, schopností a zručností. Rozširujú ich vedomosti a zručnosti, pripravujú ich na zvládnutie rôznych situácií a praktické činnosti.

2. - od 14:00 hod. – do 15:00 hod. – rekreačná činnosť
– pobyt detí vonku – školský dvor, átrium školy, vychádzky, pobyt v telocvični.

Aktivity: loptové hry, súťaže, preteky, rôzne druhy pohybových hier.

3. - od 15:00 hod. – do 15:45 hod. – príprava na vyučovanie
– písanie domácich úloh podľa pokynov vyučujúcich – matematika, slovenský jazyk a literatúra, didaktické hry.

4. - od 15:45 hod. – do 16:30 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť
– hry, kreslenie, voľný výber činnosti