Orgány školy

Rada školy pri ZŠ

predsedníčka (zástupca pedagogických zamestnancov školy)Božena Leskovjanská
zástupca pedagogických zamestnancov ZŠRNDr. Martina Čaplová
zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠIng. Anna Piľová
zástupcovia rodičovZuzana Bryndzová
Mgr. Andrea Novotná
Laura Freundová
Ing. Radoslav Čurilla
zástupcovia zriaďovateľaIng. Zuzana Záborská
Mgr. Dana Kováčová
Ing. Marián Bubeník
Valter Retter

Celoškolský výbor rodičovskej rady

predsedníčka Mgr. Zuzana Retterová
podpredsedníčkaMgr. Andrea Novotná
pokladníčkaZuzana Bryndzová

Gremiálna rada

Riaditeľka ZŠMgr. Zlatuša Habasová
ZRŠMgr. Anna Jahodová
Výchovný poradcaIng. Mgr. Eva Peťkovská
Školský špeciálny pedagógMgr. Zuzana Klingová
Vedúca PKRNDr. Martina Čaplová
Vedúca MZMgr. Mária Dirgová
Vedúca MZ Božena Leskovjanská
Vedúca PK (Jazyk a komunikácia)Mgr. Valéria Krišandová
Predsedníčka ZOOZZuzana Bečariková
Pedagóg voľného času-žiacka školská radaMgr. Katarína Majchrovičová
Pedagóg voľného časuRNDr. Kamila Spustová
Vedúca PK (Spoločensko - vedné predmety a výchovy)Mgr. Lenka Mihalíková
Vedúca MZ (Projekty)PaedDr. Júlia Domiková

Užšie vedenie školy

Riaditeľka ZŠMgr. Zlatuša Habasová
Zástupkyňa riaditeľa školyMgr. Anna Jahodová
Ekonómka ZŠIng. Anna Píľová
Vedúca vychovávateľka ŠKDBožena Leskovjanská
Vedúca školskej jedálneStela Teplanová

Metodické združenie pre primárne vzdelávanie

Vedúca MZ (pre primárne vzdelávanie v oblasti projekty)Mgr. Mária Dirgová

Metodické združenie ŠKD

Vedúca MZBožena Leskovjanská

Predmetová komisia pre VO prírodovedných predmetov

Vedúca PKRNDr. Martina Čaplová

Predmetová komisia pre VO jazyk a komunikácia

Vedúca PKMgr. Valéria Krišandová

Predmetová komisia pre VO spoločensko-vedných predmetov a výchov

Vedúca PKMgr. Lenka Mihaliková

Koordinátori jednotlivých činnosti

Koordinátor výchovy k humanizmu, ľudským právam a výchovy k materstvu a rodičovstvuMgr. Mária Dirgová
Mgr. Ingrid Macková
Koordinátor enviromentálnej výchovy a výchovy k trvale udržateľnému rozvoju osobnostiPaedDr. Júlia Domiková
PaedDr. Alena Sanetriková
Pedagóg voľného časuElena Hriblanová
RNDr. Kamila Spustová
Žiacky parlamentMgr. Katarína Majchrovičová
Koordinátor Zdravej školy a rozvoja telesných a pohybových aktivítMgr. Mariana Sisková
Mgr. Katarína Majchrovičová
Koordinátor zdravotníckej činnosti a podpory mentálneho zdraviaMgr. Marta Šikolová
Mgr. Martina Kocúrová
Koordinátor pre rozvoj čitateľskej kompetencie a žiackej knižniceMgr. Eva Kukoľová
Mgr. Erika Petáková
Koordinátor propagačných činností a dopisovateľskej činnostiMgr. Valéria Krišandová
Koordinátor webovej stránkyMgr. Andrea Brósková
Koordinátor Ekoostrov detskej radostiBc. Iveta Jantošovičová
Mgr. Bianka Tirpáková
Vedenie školskej kronikyMgr. Erika Petáková