O škole

Stručná história našej školy

HISTÓRIA NAŠEJ ŠKOLY

História základnej školy sa píše od roku 1920, kedy mala pomenovanie Meštianska škola chlapčenská, pričom v behu dejín mala niekoľko medzníkov:

1. september 1948
Meštianska škola chlapčenská sa stáva Strednou meštianskou školou chlapčenskou;
1. september 1951 
Deväťročná národná a stredná škola;
1. september 1953 
Druhá osemročná škola;
1. september 1960 
2. Základná deväťročná škola;
3. september 1973 
2. Základná deväťročná škola, Lipová ulica č. 13.

Súčasná história základnej školy sa začína odvíjať od školského roku 1973/74, kedy sa ZDŠ presťahovala do novopostavenej budovy na sídlisko Generála Svobodu v Spišskej Novej Vsi, Lipovú ulicu č. 13, ako 19 triedna základná škola s typickými prívlastkami pre našu školu „ Druhá ZŠ “ a „Športová škola – atletická “ .
1. apríl 2002
Od 1. 4. 2002 ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi získala právnu subjektivitu v zmysle zriaďovacej listiny číslo 01715-004 pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.
1. júl 2002
Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Spišská Nová Ves.

Súčasťou ZŠ je aj školský klub detí a školské stravovacie zariadenie pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov.
Súčasťou ZŠ od r. 2011 do r. 2013 bolo Školské stredisko záujmovej činnosti. Od 1.1. 2013 súčasťou ZŠ bolo aj Centrum voľného času pri ZŠ do 1.9. 2016.

Ciele výchovy a vzdelávania v ZŠ

Cieľom výchovy a vzdelávania v ZŠ, Lipová ul. 13 v Spišskej Novej Vsi je umožniť žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno – komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických, prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie.

Všeobecný cieľ:

Pripraviť žiaka pre samostatný, plnohodnotný a zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v ktorom uplatní získané vedomosti a zručnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti. Naučiť žiaka sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, a aby sa celoživotne vzdelával, aby vedel pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

Čiastkové ciele:

 • rozvíjať a posilňovať kritické myslenie, toleranciu a flexibilnosť;
 • posilňovať komunikačné schopnosti a ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať;
 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie a vedieť ich aj riešiť;
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväznosťou na získanie ďalšieho vzdelávania na stredných školách, kde žiak bude pripravený vyrovnať sa s požiadavkami na trhu práce;
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám nášho štátu, ktorého je občan, k materinskému jazyku a ku svojej kultúre;
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanovených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosti na ich uplatnenie;
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty;
 • učiť žiakov učiť sa samostatne , naučiť ich poznatky uplatniť v bežnom živote a motivovať ich k celoživotnému učeniu;
 • vedieť svoje vedomosti aplikovať pružne a tvorivo;
 • modifikovať informácie, aby mohli riešiť problémy, ktoré boli doteraz neznáme;
 • budovať a upevňovať občianska postoje; rozvíjať schopnosť riadiť svoj časový rozvrh, sebadisciplínu, plánovanie svojho rozvoja.

Poslanie vzdelávania v našej ZŠ

Základná škola, Lipová ulica 13 v Spišskej Novej Vsi podporuje a rozvíja všestranný rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.                                                                      
Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné pre jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšie vzdelávanie.

Poskytuje žiakom obsahovo širšie základné vzdelanie v oblasti informatiky a výpočtovej techniky, športu a jazykových zručností už od 1. ročníka ZŠ vyučovaním cudzích jazykov.

ZŠ vytvára predpoklady na pripravenosť pre plnoprávny osobný a občiansky život, samostatné získavanie informácií a celoživotné učenie sa pre pokračovanie v nadväzujúcom vzdelávaní a pre prípravu na svoje budúce povolanie.

Princípy výchovy a vzdelávania našej ZŠ

Výchova a vzdelávanie v ZŠ, Lipová ul. 13 v Spišskej Novej Vsi je založená na princípoch:

 • rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelanie
 • rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese;
 • zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja
 • prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie;
 • kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno – vzdelávacej sústavy;
 • posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócii, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a seba hodnotenie, na mravné hodnoty a tvorivosť;
 • vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti žiaka;
 • zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie žiakov;
 • zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej, etnickej nenávisti, alebo k ďalším formám intolerancie;
 • zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní;
 • výchovy žiakov k celoživotnému vzdelávaniu.

Čo ponúka naša škola?

Milí rodičia.

Naša škola sa považuje za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti. 

Kompletnú ponuku našej základnej školy nájdete v tomto dokumente.