Organizačné pokyny ŠJ

Stravné

V zmysle Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z metodického pokynu č.4 k činnosti a prevádzke zariadenia školského stravovania ku dňu 20.08.2015:

Úhrada od stravníka: 

  • 1. stupeň ZŠ 1,00€
  • 2. stupeň ZŠ 1,06€
  • 3.stupeň – dospelí 2,24€
  • hmotná núdza 1. stupeň 0,05 € ( 0,95 € dotuje ÚPSVaR)
  • hmotná núdza 2. stupeň 0,06 € ( 1,00 € dotuje ÚPSVaR)

Spôsob úhrady stravného:

  1. Poštovou poukážkou – zaplatíte na pošte alebo v banke
  2. Prevodom z osobného účtu na účet ŠJ : IBAN: SK09 5600 0000 0075 2508 6005 – prosím nezabudnúť uviesť variabilný symbol, t.j. číslo stravníka a do poznámky meno a triedu stravníka
  3. Cestou sporožírového účtu – zrážka za paušálnu sumu podľa vekovej kategórie 1. stupeň 21,-€, 2. stupeň 22,26 €

Stravné je nutné zaplatiť do 18-tého dňa v mesiaci!

Hmotná núdza v hotovosti prvý deň v mesiaci!

Kontakt:
telefónne číslo: 053/4466830
e-mail: veducasj@zslipovasnv.eu


Čipový systém

Školská jedáleň má zavedený čipový systém evidencie stravníkov, ktorý slúži na zefektívnenie výdaja a objednávania stravy.

Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (3,-€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Samotný čipový kľúč okrem jedinečného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školskej jedálne. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ho zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne mu vydá ráno do 8,00 hod.náhradný lístok, ktorý odovzdá kuchárke pri odobraní stravy.

Výdaj stravy

Čas výdaja obeda:

  • od 11:30 hod - do 12:00 hod – obedáre –výdaj len cez vchod ŠJ
  • od 11:45 hod - do 14:00 hod – cez výdajové okienko v jedálni – len na tanier