Objednávanie stravy

Stravník sa prihlasuje na stravu zápisným lístkom podpísaným rodičom, alebo zákonným zástupcom a zakúpením si čipu.

Stravník sa môže nahlásiť na stravu aj pravidelne iba v určité dni.Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

Prihlásiť alebo odhlásiť sa je možné deň vopred do 14,00 hod., v prípade hromadného prihlasovania alebo odhlasovania minimálne 48 hodín vopred.

 Odhlásiť sa zo stravy môžete týmto spôsobom:

1. telefonicky najneskôr do 7,50 hod.  na telefónnom čísle 053/44 66 830

2.prostredníctvom portálu strava.cz najneskôr do 14:00 predchádzajúceho     pracovného dňa.

3. osobne pri dverách ŠJ -zvoniť

4. písomne  podaná odhláška do schránky v jedálni školy

  /meno žiaka, trieda, dátum odhlásených dní, podpis a dátum rodiča/

schránka sa vyberá denne o 7,50 hod.