Galéria
Červené stužky

11.12.2017, 07:38

Do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa aktívne zapojili i žiaci ZŠ Lipová 13 pod vedením svojich triednych učiteľov od septembra 2017. Kampaň začala výtvarnou súťažou Červená stužka a vyvrcholila v týždni od 27.11. 2017 do 1.12.2017. Dňa 27. 11. 2017 sa konalo rozhlasové okienko, kde boli žiaci informovaní s kampaňou na našej škole, s konkrétnymi aktivitami a priebehom, bližšie informácie boli žiakom poskytnuté formou nástenky pred jedálňou našej školy, kde boli zároveň umiestnené aj práce žiakov - “Červená stužka“.

Počas tohto týždňa mali žiaci 8.- 9. ročníkov možnosť stretnúť sa a diskutovať na tému AIDS s rovesníkmi, „peerkáčmi“ . V rámci triednických hodín žiaci vytvorili myšlienkové mapy na danú tému. Žiaci prvého stupňa si pozreli dokumentárny film „Krehké životy“, z ktorého získali základné informácie o tejto problematike. Tí žiaci, ktorým osudy iných ľudí nie sú ľahostajné, využili možnosť stať sa na chvíľu spisovateľom a vytvorili krátky príspevok , v ktorom vyjadrili svoj postoj k problému dnešnej doby.

Dňa 1. 12. 2017 v piatok sa pri vchodoch našej školy rozdávali červené stužky všetkým žiakom, učiteľom a pracovníkom školy, ktoré si na znak solidarity a podpory v boji proti chorobe AIDS upevnili na oblečenie a tak podporili túto kampaň.

Naším cieľom i cieľom tejto kampane je podporiť formovanie pozitívneho postoja mladých ľudí. Zvýšiť informovanosť žiakov o problematiku HIV/ AIDS, aby vedeli ako sa majú chrániť, aké sú cesty prenosu a aká je prevencia dôležitá v boji proti šíreniu HIV.