Výchovný program ŠKD

Projekt: Moja škola

Týždenné projekty
1. Škola a ja
2. Hygiena a stolovanie
3. Bezpečná cesta do školy (DV)
4. Jesenná zelenina a ovocie (ZV)

Špecifické ciele
Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne správanie, stolovanie
• Rozlíšiť porušovanie a dodržiavanie práv a povinností
• Poskytnúť a privolať pomoc
• Priblížiť si zdravý životný štýl

Projekt: Záhrada a ja

Týždenné projekty
1. KUTIL s.r.o. Jeseň
2. Zdravie nadovšetko (ZV)
3. Moji najbližší - Mesiac úcty k starším
4. Tvorivé dielne – Halloween, šarkany

Špecifické ciele
• Uvedomiť si základy zdravého životného štýlu
• Prejaviť úctu k rodičom a starším
• Efektívne spolupracovať v skupine
• Rozvíjať základy manuálnych zručností

Projekt: Rodina a ja

Týždenné projekty
1. Moja rodina
2. Až raz budem veľký/á - povolania
3. Môj najlepší priateľ (PRO.V)
4. Tvorivé dielne –Mikuláš

Špecifické ciele
• Rozlišovať a porovnávať vzťahy v rodine
• Zvládať jednoduché stresové situácie
• Prejavovať ohľaduplnosť k postihnutým deťom
• Pomenovať svoje pocity a potreby, vyjadriť svoje túžby

Projekt: Vianoce

Týždenné projekty
1. Vianočné zvyky a tradície (MKV)
2. Tvorivé dielne – ozdoby, výzdoba
3. Darčeky a prekvapenia
4. Ukáž, čo vieš

Špecifické ciele
• Poznať zvyky a tradície iných národov, krajín
• Uvedomiť si potreby iných
• Podieľať sa na príprave kult. podujatí
• Rozvíjať základy manuálnych zručností
• Prezentovať svoj talent

Projekt: Zima 

Týždenné projekty
1. Zvieratá a zima
2. Zimné športy
3. Cestujeme po Slovensku (RV)
4. Chráň si svoje zdravie (ZV)

Špecifické ciele
• Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
• Poznať základné princípy ochrany zvierat
• Prejavovať základy k nár. hrdosti a kult. hodnotám Slovenska
• Chrániť si svoje zdravie

Projekt: Bavíme sa radi

Týždenné projekty
1. Fašiangy
2. Valentín
3. Známe osobnosti
4. „Ako správne hospodáriť“ (FG)

Špecifické ciele
• Podporovať tradície a zvyky svojej krajiny
• Obhajovať svoj názor
• Dokončiť prácu
• Pochopiť význam plánovania a hospodárenia
• Poznávať výhody/nevýhody popularity

Projekt: Mesiac poznávania

Týždenné projekty
1. Kniha – môj priateľ
2. Hrady a zámky (RV)
3. Z rozprávky do rozprávky (ČG)
4. Tvorivé dielne - jar

Špecifické ciele
Prejavovať záujem o nové informácie
• Plniť si svoje povinnosti
• Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
• Rozvíjať manuálne zručnosti
• Poznávať pamiatky svojej krajiny

Projekt: Pomáhaj a chráň

Týždenné projekty
1. Veľká noc
2. Jar a zvieratá
3. Voda – dar prírody
4. Farebný týždeň
5. Pozor na oheň! 

Špecifické ciele
• Poznať základné princípy ochrany život. prostredia
• Rešpektovať iné kultúry a zvyky
• Vnímať krásu v bežnom živote
• Vedieť si vytýčiť jednoduché osobné ciele

Projekt: Láska a priateľstvo

Týždenné projekty
1. Moja mama
2. Poznaj náš kraj
3. Doprava - DI
4. Zvieratá v ZOO
5. Tvoríme z papiera

Špecifické ciele
• Prejaviť úctu k rodičom
• Poznať zvyky regiónu, hrdý na svoj kraj
• Spolupracovať v skupine
• Byť otvorený k tvorivej činnosti
• Dodržiavať pravidlá pre chodcov, cyklistov

Projekt: Letné slniečko

Týždenné projekty
1. Deň otcov
2. Letná športová olympiáda
3. Príroda - liečiteľka
4. Tešíme sa na prázdniny

Špecifické ciele
• Prejaviť úctu k starším
• Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti
• Získať základ potrebné pre praktický život
• Rozvíjať komunikačné schopnosti